Leica Mount Lens

Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From

Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From

Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From    Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From

Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 Lens. L39 LTM Screw Mount From Japan #2268.

Tiny scuffs from normal use.
Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From    Exc+5? Leica Leitz Summicron 5cm 50mm f/2 L39 LTM Screw Mount Lens From